Úradná tabuľa

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk - DOM SMÚTKU

  ZMLUVY

- Nájomná zmluva - S.Macejko

- Nájomná zmluva - RD Vrbová nad Váhom

- Zmluva o budúcej zámennej zmluvy - S.Macejko

- Zmluva o spolupráci - nakladanie s odpadmi

- Zámer prenájom pozemku - RD 

- Zámer - prenájom pozemku S.M.

- Zámer - zámena S.M.

- Nájomná zmluva č.23173/2018/1

- Zmluva - zabezpečenie zimnej údržby - RD Vrbová n. V.

- Zmluva o posk. audítorských služieb

- Zmluva o posk. audítorských služieb

- Zmluva o dielo - DARTON s.r.o.

- Zmluva o dielo - WINDPARK Komárno s.r.o.

- Dexia Komunál univerzálny úver, Zmluva o úvere č. 20/056/07, Dodatok č.1

Kúpna zmluva - Benkóczki F. amanž.

- Kúpna zmluva - Farkas Klaudia

- Kúpna zmluva Krekácsová A.

- Kúpna zmluva - Ballová E.

- Nájomná zmluva Krekácsová K.

- Nájomná zmluva Bódi E.

- Nájomná zmluva - Dikácz Š.

- Nájomná zmluva - Opálka V.

- Nájomná zmluva - Mácsodiová G 

- Kúpna zmluva - nehnuteľnosť - s.č. 289

- Kúpna zmluva - nehnuteľnosť - s.č.290

- Kúpna zmluva - nehnuteľnosť - s.č.284

- Zmluva SPP a dodatok

- Západoslov.vod.spol. - zlmuvy

- Západoslov.vod.spol. - zmluvy pokrač.1

- Západoslov.vod.spol. -zmluvy pokrač.2

- Zmluva o poskytnutí služieb č. 161001/2016

- Zmluva - dom smútku

- Zmluva o dielo - proj.dok.- zateplenie MŠ

- Zmluva o dielo - stavebný dozor - zateplenie MŠ

- Zmluva nenávratný finančný príspevok MŠ

- Zmluva o poskytovaní právnych služieb

- Zmluva - zabezbečení triedeného zberu

- Zmluva o dielo -zateplenie MŠ - EPIC Partner SK s.r.o.

-  Zmluvy do 30.08.2016

 

Obecný úrad Vrbová nad Váhom ako navrhovateľ zverejňuje v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh všeobecne záväzných nariadení obce, a to:

Informácie pre verejnosť CO

Oznámenia

 

 

Rozpočet obce

 

 

 

 

  • Rozpočet obce na rok 2014

 

 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

        - Zápisnica_4_4.6.2015

Poplatky

 

Dokumenty  obce

      - Zásady hospodárenia

 

ODKAZY

Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom
© 2013 Vrbová nad Váhom E-mail