Úradná tabuľa

 

Pozvánka na 15. zasadnutie

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Peter Ilčík

Zmluva o dielo dodatok č.1 - Vrbová nad Váhom -  Tlaková kanalizácia, rozšírenie stavby

Zmluva o nájme nebytových priestorov- Populus o.z. Vrbová nad Váhom 63

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 19-214-02080 - KNIHY

Zmkuva o dodávke elektriny - BCF

Zmluva o zabezpečení pezpečnostných služieb 

Zmluva o nájme neb. pr. - Attila Hegedus

Zmluva - verejné obstarávanie bytového domu

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby

Zmluva o nájme nebytových priestorov - L. Kopócsi

Zmluva o nájme nebytových priestorov R. Bugris

Kúpna  zmluva Štefan Vaško

Kúpna zmluva Kristián Bučai

Dohoda č. 02/2019/04 o poskytnutí príspevku LESY SR, š.p. - oprava mietnych komunikácií

Nájomná zmluva - Borka I.

Poistná zmluva - budovy obce

Zmluva o zriadení záložného práva

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zámer na zámenu nehnuteľnosti

Výberové konanie - riaditeľ/ka Materskej školy s VJM - Óvoda

Oznámenie zámeru na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom

Oznámenie o začatí spr.kon. vo veci výrubu drevín

VOĽBY DO NR SR V ROKU 2020

Tájékoztató a választópolgár részére

Informácie pre voliča

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020

        vrbova@pnet.sk

       Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

        http://www.minv.sk/?nr20-posta2

 

Ochrana osobných údajov

ZMLUVY:

2019

Zmluvy

 

Úverová zmluva č. 307176-2019 a zmluva o zriadení záložného práva, dohoda ... blankozmenka

Úverová zmluva č. 307192-2019, dohoda ... blankozmenka

Mandátna zmluva - knižnica 

Zmluva č.131/2019 - NSK - kultúra

Zmluva č. 103/2019 - NSK - športový deň

Kúpna zmluva - M-M Holding s.r.o. - potvrdenie

Zmluva o poskytnutí služieb č. ChR18-2019 - gastrofestival

Zmluva č.27/2019 - NSK -  cestovný ruch

Zmluva o uložení odpadu - dodatok č.2

Kúpna zmluva Csicsó Ľ

Nájomná zmluva PZ

Zmluva o dielo- Tlaková kanalizácia

Zmluva o dielo - WINDPARK

Zmluva o poskytnutí služieb  - verejné budovy

Dodatok č.1 k  zmluve - NFP č. 074NR220021

Úverová zmluva č. 303730 -2019 - záložné právo

Kúpna zmluva - Farkas Vojtech č.282

Kúpna zmluva - Mácsodiová G. č. 286

Zmluva o dielo - Výmena závlahového systému futb. ihriska  

Zmluva č. ZNR1111201889- Envi-Pak, a.s.

Kúpna zmluva - Krekács Ladislav a manž. č. 305

Dohoda - UPSVaR KN

Dodatok 1 Enviropol

Zmluva o dielo č.01/12/2018 - ZBERNÝ DVOR VRBOVA N.V.

Zmluva o zab. prev. vodohosp. diela

2018

Zmluva  o poskytnutí nenávratného  finančného príspevku č. 074NR220021/cms/data/img/uploads/files/Zmluva%20o%20poskytnut%C3%AD%20nen%C3%A1vratn%C3%A9ho%20finan%C4%8Dn%C3%A9ho%20pr%C3%ADspevku%20%C4%8D.074NR220021.pdf

Dodatok č.1, č.2, k Zmluve o dodávke elektriny- BCF

Zmluva o poskytnutí NFP č.074NR220021 - dom smútku

Kúpna zmluva - Opálka V. 295

Dodatok č.1 - Gagako

Dohoda o vypl.práve k blankozmenke č.295881-2018

Zmluva o zriadení zál.práva k č.295881-2018

Dohoda o vypl. pr. k blankozmenke č.296315-2018

Úverová zmluva č.295881-2018 

Úverová zmluva č.296315-2018

Kúpna zmluva M-M Holding /pozemok/

Zmluva č.10/2018 - podpora rozvoja cestovného ruchu

Zmluva č.151/2018 - podpora kultúry

Zmluva č.618/2018 - podpora športu

 Zmluva - Herda

Zmluva - Transker s.r.o.

Kontrola ihrísk -EKOTEC

Zmluva - STAVAK - ZBERNÝ DVOR

Zmluva - Hydrogen

Zmluva - ČOV kanalizácia

Zmluva - Elektroodpad

Zmluva - Balogh

Zmluva - Scan 0178

Zmluva - Scan 0177

Zmluva - Scan 0176

Zmluva - Scan 0175

Zmluva - Scan 0174

Zmluva - Scan 0173

Zateplenie materskej školy - stavebné práce

Nájomná zmluva č. 40/1964

Zmluva -požiarna ochrana 

Zmluva - Nájom Riznerová

Zmluva - Zámena S.M.

2017

Nájomná zmluva - Dom smútku

Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy a skončení nájmu/cms/data/img/uploads/files/Dohoda%20o%20zru%C5%A1en%C3%AD%20n%C3%A1jomnej%20zmluvy%20a%20skon%C4%8Den%C3%AD%20n%C3%A1jmu.pdf

Zmluva - RD Zmluva 2018

Zmluva - Nájomná Macejko

Zmluva - Zámenná

Zmluva - odpad 2018

Zmluva - Nájom RD 1

Zmluva - Nájom RD

Zmluva - Zámer - poz

Nájomná zmluva RD

Zmluva - RD zima

Zmluva - Fiala 1

Zmluva - Fiala

Zmluva - Darton

Zmluva - WINDPARK

Zmluva - Prima Banka

Zmluva - Dodatok 1(1)

Zmluva - Dodatok 1

Zmluva - Opálka Vojtech

Zmluva - Mácsodiová

Zmluva - Krekácsová Katarína

Zmluva - Krekácsová

Zmluva - Farkas K.

Zmluva - Dikácz nz.

Zmluva - Bódiová nz.

Zmluva - Ballová Erika kz

Zmluva - kz Herdová Rozália OVS s.č. 289

Zmluva - kz Herdová Rozália OVS s.č. 290

Zmluva - Hliník 288

Zmluva - Kúpna zmluva Hliník (1)

Zmluva - Kúpna zmluva Hliník

Zmluva - SPP zmluva

Zmluva - o dielo

Zmluva - Scan 0019

Zmluva - Scan 0018

Zmluva - Scan 0017

Zmluva - Scan 0015

Zmluva - Scan 0016

Zmluva - Zmluva RS Vrbová nad Váhom

Zmluva - Epic zmluva

Zmluva - Clean City

Zmluva - Vrbova Final Gagako

Zmluva o dielo - Zateplenie materskej školy - projektová dokumentácia

Zmluva - Zateplenie materskej školy - stavebný dozor

Zmluva - Z30082016

 

 

ODKAZY

Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom
© 2013 Vrbová nad Váhom E-mail