945 01 Vrbová nad Váhom č.91  |  0908-715-780  |   |  Mobilný rozhlas

sk   hu    

Samospráva

Obec Vrbová nad Váhom je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Vrbová nad Váhom je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie a je zložené z nasledovných častí obce: Vrbová nad Váhom, Čergov, Hliník, Veľký a Malý Kindeš, Ostrov a Zlatá Osada.

Obec Vrbová nad Váhom je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Vrbová nad Váhom hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou.

Základné ustanovenia
Orgánmi obce Vrbová nad Váhom sú:
 • Obecné zastupiteľstvo obce Vrbová nad Váhom a
 • starosta obce Peter Ilčík.

Obecné zastupiteľstvo Vrbová nad Váhom
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Vrbová nad Váhom zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Vrbová nad Váhom na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Vrbová nad Váhom má 7 poslancov.

Starosta obce: Peter Ilčík
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom (ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.), a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (ust. § 1a písm. b) zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).

Zástupca starostu: Mgr. Tímea Kosová
Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu, obecným zastupiteľstvom spravidla na celé funkčné obdobie, z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

Hlavný kontrolór obce: Ing. Marta Szoboszlaiová
Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.

Obecný úrad: Obecný úrad Vrbová nad Váhom
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.Starosta


Peter Ilčík
Starosta obce
Tel: 0905-609-544
Mail:


Poslanci
 1. Zuzana Habardiková
 2. Viktória Kelemenová
 3. Balázs Kopócsi, Bc.
 4. Dávid Kosa
 5. Tímea Kosová,Mgr.
 6. Ildiko Šudák
 7. Margita Tóth

Komisie

Komisia pre kultúru

 • Zuzana Habardiková
 • Margita Toth
 • Viola Jancsárová

Komisia pre šport

 • Balázs Kopócsi,Bc
 • Dávid Kosa
 • Jozef Habardik

Komisia pre verejný záujem

 • Dávid Kosa
 • Balázs Kopócsi,Bc.
 • Zuzana Habardiková
 • Balázs HájasSmernice a VZN

Pozvánky na zasadnutia OZ

Obecný úrad

Vrbová nad Váhom 91
945 01 Vrbová nad Váhom
Tel: 0908715780
Email: vrbova@pnet.sk
IČO: 00306746
DIČ: 2021035786

Úradné hodiny

Po 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Ut 10:00 - 12:00
St 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Št 08:00 - 12:00
Pi 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00