SAMOSPRÁVA

Obec Vrbová nad Váhom je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Vrbová nad Váhom je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie a je zložené z nasledovných častí obce: Vrbová nad Váhom, Čergov, Hliník, Veľký a Malý Kindeš, Ostrov a Zlatá Osada.

Obec Vrbová nad Váhom je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Vrbová nad Váhom hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou.

 

Základné ustanovenia
 
Orgánmi obce Vrbová nad Váhom sú: 
  • Obecné zastupiteľstvo obce Vrbová nad Váhom a 
  • starosta obce Peter Ilčík. 
 
Obecné zastupiteľstvo Vrbová nad Váhom
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Vrbová nad Váhom zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Vrbová nad Váhom na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Vrbová nad Váhom má 7 poslancov.
 
Starosta obce: Peter Ilčík
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom (ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.), a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (ust. § 1a písm. b) zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).
 
Zástupca starostu: Tímea Kosová Mgr.
Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu, obecným zastupiteľstvom spravidla na celé funkčné obdobie, z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
 
Hlavný kontrolór obce: Ing. Marta Szoboszlaiová
Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.
 
Obecný úrad: Obecný úrad Vrbová nad Váhom
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.
Rozpočet obce
 
Záverečný účet

 

SAMOSPRÁVA


Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom


© 2013 Vrbová nad Váhom E-mail