ŹIVOTNÉ PROSTREDIE

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov, kríkov

Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive.

Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2, 
 • pri obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, 
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku, 
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Prílohy žiadosti:

 • situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) so zákresom drevín, na výrub ktorých je podaná žiadosť,
 • kópia Listu vlastníctva,
 • súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom.

Vybavuje: Kristína Hortolányiová, Viola Jancsárová, Sabina Nagyová  e-mail: viola.jancsarova@obecvrbova.sk

Doba vybavenia: v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní.

Poplatok:

 • fyzické osoby: 10 €
 • právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie: 100 €.

Tlačivá na stiahnutie: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa. 

 

Vydávanie rybárskych lístkov

 

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybársky lístok vydáva obec. Povolenie na rybolov vydáva užívateľ, t.j. oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Rybársky lístok a povolenie na rybolov je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

Potrebné je predložiť: platný občiansky preukaz.

Poplatky:

 • rybársky lístok týždenný: 1,50 €,
 • rybársky lístok mesačný: 3, - €,
 • rybársky lístok ročný: 7 €,
 • rybársky lístok trojročný: 17 €,
 • od poplatku sú oslobodené deti do 15 rokov.

Vybavuje: Kristína Hortolányiová, Viola Jancsárová, Sabina Nagyová  e-mail: viola.jancsarova@obecvrbova.sk

Doba vybavenia: na počkanie.


späť

OBECNÝ ÚRAD


Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom


© 2013 Vrbová nad Váhom E-mail