ŽIADOSŤ - PODNET - NÁVRH

 

Postup, ktorý musí Obecná samospráva dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať je stanovená zákonom Zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správnym poriadkom). Tento zákon upravuje určitú základnú štruktúru a pravidlá postupu v správnom konaní.

Obecná samospráva musí dodržiavať aj osobitné právne predpisy, ktoré upravujú rôzne konkrétne typy konaní:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení
 • Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
 • Zákon č. 180/1996 Z. z. colný zákon

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých Obecná samospráva koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci:

 • Zákon FZ č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
 • Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon FZ č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon NZ č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z.n.p.
 • Zákon NZ č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
 • Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon SNR č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi
 • Zákon FZ č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
 • Zákon FZ č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov
 • Zákon FZ č. 478/2002 Zb. o ovzduší
 • Zákon NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 • Zákon NR SR č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach
 • Zákon FZ č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 223/2001 Zb. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č.171/1995 Z.z.. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • Zákon FZ č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu
 • Zákon NR SR č. 470/2005 o pohrebníctve a o zmene a doplnení zák.č. 455/1991 Zb.
 • Zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.
 • Zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonovv z.n.p.
 • Zákon NR SR č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. - o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
 • Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. - o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
 • Zákon NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 428/2002 Z. z. - o ochrane osobných údajov v z.n.p.
 • Zákon NR SR č. 416/2001 Z. z. - o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
 • Zákon NR SR č. 515/2003 Z.z.- o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 607/2003 Z.z. - o Štátnom fonde rozvoja bývania
 • Vyhláška MŠ SR č.291/2004 Z.z. podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej správy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
 • Zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z.n.p.
 • Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohosp.majetku
 • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
 • Zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
 • Zákon č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim
 • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákona)
 • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 157/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
 • Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekútorský poriadok) a o zmenách a doplnení ďalších zákonov, v z.n.p.
 • Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, v z.n.p.
 • Ústavný zákon č. 460/1992 Zb., v znení neskorších predpisov,
 • Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z.n.p.
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v z.n.p.
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z.n.p.
 • Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p.
 • Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p.
 • Zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v z.n.p.
 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v z.n.p.
 • Zákon č. 221/1996 Z.z., o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, v z.n.p.
 • Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií, v z.n.p.
 • Nar. vlády SR č. 460/2000 Z.z. o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a ustanovení a zložení odborných komisií PZ
 • Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v z.n.p.
 • Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, v z.n.p.
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, v z.n.p.
 • Zákon č. 341/2004 Z.z. Nariadenie vlády o katalógoch prác
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
 • Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky
 • Zákon NR SR č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie
 • Zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov
 • Zákon NR SR č. 300/2005 Z.z. trestný zákon
 • Zákon NR SR č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok

 

spať

OBECNÝ ÚRAD


Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom


© 2013 Vrbová nad Váhom E-mail