DANE A POPLATKY

 

Daň zo stavieb na rok 2013:

 • za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu: 0,033 € x plocha,
 • za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 0,099 € x plocha,
 • za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu: 0,099 € x plocha, 
 • za samostatne stojace garáže: 0,132 € x plocha,
 • za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 0,165 € x plocha,
 • za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou: 0,331€ x plocha,
 • za ostatné stavby: 0,099 € x plocha. 
Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,025 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň zo stavieb upravuje platné VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2013  

 

Daň z bytov na rok 2013:

 • 0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru. 

Daň z bytov upravuje platné VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2013  

 

Daň z pozemkov na rok 2013:

 • záhrady: 1,3277€ /m2,
 • zastavané plochy a nádvoria: 1,3277€ /m2, 
 • stavebné pozemky: 13,2775€/m2,
 • orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávne porasty: 0,6127€/m2
 • lesné pozemky, na ktoré sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa znaleckého posudku alebo 0,6127€/m2

Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,31%.

Daň z pozemkov upravuje platné VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2013  

 

 

Daň za psa na rok 2013:

Sadzba dane za psov je 3,98 € za každého psa a kalendárny rok.

Daň za psa upravuje platné VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2013  

 

Daň za ubytovanie na rok 2013:

 • na osobu a prenocovanie: 0,55 €.

Daň za ubytovanie upravuje platné VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2013  

 

Daň za nevýherné hracie prístroje na rok 2013:

 • sadzba dane je 9,96 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

Daň za nevýherné hracie prístroje upravuje platné  VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2013  

 


 

 

Komunálny odpad na rok 2013:

 • pre fyzické osoby:   9,96 € osoba/rok
 • pre právnické osoby, podnikateľov:
  • Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom:
  • pohostinstvá: 18,25 x (počet miest v pohostinstve + počet zamestnancov ) x 0,2 €
  • predajne: 18,25 x  počet zamestnancov x 1
  • TWS PLUS, s.r.o.: 18,25 x počet zamestnancov x 0,5 €
  • Rekreačné zariadenie Borovica: 18,25 x (priemerný počet ubytovaných osôb + počet zamestnancov) x 0,5 €
  • ostatní podnikatelia: 18,25 x počet zamestnancov x 1 €. 

Poplatky za odpad upravuje platné VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a poplatkoch za odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu na kalendárny rok 2013  

 

 

späť 

OBECNÝ ÚRAD


Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom


© 2013 Vrbová nad Váhom E-mail